Algemene voorwaarden van Bellezi

Artikel 1. Definities

A. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

B. Bellezi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bellezi Premium Wellness Equipment gevestigd aan Rientjesoven 14 te Borne, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 821 589 59; d. product: het product dat Bellezi levert;

C. overeenkomst: de overeenkomst tussen Bellezi en de klant;

D. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een of meerdere producten bij Bellezi bestelt;

E. website: de website www.bellezi.nl die door Bellezi wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden;

F. locatie: de locatie waar Bellezi in opdracht van de klant het product installeert of dient te installeren.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bellezi en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bellezi vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Bellezi niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bellezi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het aanbod van Bellezi is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website of in offertes, e-mailberichten en overige publicaties van Bellezi binden Bellezi niet.

3.3. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

3.4. Prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden

4.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

4.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

4.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Bellezi of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 5. Prijzen

5.1. De vermelde prijzen van de producten zijn exclusief btw en exclusief installatiekosten.

5.2. De vermelde prijzen zijn inclusief transportkosten, mits het een pallet transport betreft binnen de EU.

5.3. Bellezi heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat:

a. de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen;

b. de klant het bestelformulier of de offerte heeft ondertekend en aan Bellezi heeft geretourneerd;

c. de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Bellezi.

6.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Bellezi de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Bellezi heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Bellezi.

6.4. Op de bestellingen die via de website geplaatst zijn is het herroepingsrecht niet van toepassing aangezien de producten niet verkocht worden aan consumenten.

6.5. Geplaatste bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 7. Account

7.1. Op de website kan de klant een account aanmaken.

7.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Bellezi kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Bellezi daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. iDEAL;
b. Credit Card;
c. Bancontact;
d. Sofort;
e. SEPA;
f. Paypal.

8.2. Bellezi heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

8.3. Indien Bellezi niet zelf het transport van de bestelling verzorgt dan wel indien de klant een product besteld heeft dat naar de specificaties van de klant geproduceerd wordt (maatwerk), dan geschiedt facturatie vooraf. In een dergelijk geval zal Bellezi een aanvang maken met het uitvoeren van de overeenkomst op het moment dat de betaling is ontvangen.

8.4. Indien Bellezi het transport van de bestelling zelf verzorgt, dan dient de bestelling betaald te worden op het moment van de levering middels pinbetaling, contant of door bankoverschrijving.

Artikel 9. Levering

9.1. Bellezi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

9.2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij de klant tijdens het tot stand komen van de overeenkomst aan Bellezi kenbaar maakt dat hij de bestelling bij Bellezi ophaalt.

9.3. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een vermelde levertermijn levert geen verzuim van Bellezi op. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

9.4. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Bellezi gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

9.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

9.6. Indien Bellezi niet het product installeert, dan geschiedt levering tot aan de voordeur van de klant, tenzij de voordeur niet eenvoudig bereikbaar is wegens een of meerdere obstakels, zoals, maar zeker niet beperkt tot, trap, smal bruggetje of smalle poort. In een dergelijk geval wordt het product geleverd tot aan het obstakel.

Artikel 10. Verplichtingen van de klant

10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Bellezi verstrekt correct en volledig zijn.

10.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

10.3. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken overeenkomstig de technische specificaties en/of gebruiksaanwijzing van het product. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van het product.

Artikel 11. Installatie

11.1. Indien Bellezi in opdracht van de klant het product installeert, dan dient de klant ervoor zorg te dragen dat:

a. de locatie voldoende ontruimd is;
b. de locatie toegankelijk is voor het transportmiddel van Bellezi;
c. Bellezi de installatiewerkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;
d. op de locatie stroom aanwezig.

11.2. Met de klant wordt een afspraak gemaakt voor de installatie. Wordt Bellezi op het tijdstip van de afspraak niet de toegang verleend tot de locatie en dient een nieuwe afspraak voor de installatie gemaakt te worden, dan heeft Bellezi het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moeten maken, zoals voorrijkosten, aan de klant in rekening te brengen.

11.3. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Bellezi kenbaar zijn gemaakt, waardoor het installeren meer tijd kost dan waarvan Bellezi is uitgegaan, bijvoorbeeld doordat het product voorafgaand aan de installatie op locatie gedemonteerd dient te worden, dan worden de extra (arbeids)kosten die Bellezi daardoor moet maken aan de klant in rekening gebracht. Hiervan is o.a. sprake indien het product niet op de begaande grond geïnstalleerd dient te worden en dit niet bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Bellezi kenbaar is gemaakt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Bellezi, totdat alle vorderingen die Bellezi op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

12.3. De klant is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, tenzij Bellezi schriftelijk of via de e-mail te kennen heeft gegeven dat de klant deze producten terstond ter beschikking moet stellen van Bellezi.

12.4. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bellezi te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bellezi veilig te stellen.

12.5. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Bellezi niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Bellezi gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Bellezi op volledige schadevergoeding.

12.6. Indien Bellezi gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Bellezi toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Bellezi zich bevinden.

12.7. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Bellezi daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Bellezi.

12.8. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Bellezi toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Reclames en garantie

13.1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal producten is geleverd.

13.2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Bellezi kenbaar te worden gemaakt.

13.3. Op de geleverde producten wordt vanaf 2020 een fabrieksgarantie verleend van 5 jaar. Eventueel kan de klant een langere garantie bijkopen.

13.4. De factuur is het garantiebewijs.

13.5. Indien Bellezi de garantieclaim van de klant accepteert, dan wordt door Bellezi een vervangend onderdeel naar de klant opgestuurd of worden reparatiewerkzaamheden aan het product uitgevoerd.

13.6. De bekleding van het product dient schoongemaakt te worden met het daarvoor bestemde en aan de klant kenbaar gemaakte schoonmaakmiddel. Indien de bekleding niet met dit schoonmaakmiddel schoongemaakt is, dan komt de garantie op de bekleding te vervallen. Het gaat hier om de Bellezi Cleaning Spray.

13.7. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt niet door Bellezi geaccepteerd indien:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. het product door de klant of een derde niet of niet naar behoren is geïnstalleerd;
c. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
d. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
e. het product niet gebruikt is in overeenstemming met de gebruiksinstructies of met de technische specificaties;
f. schade aan het product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals waterschade, vernieling, rook, vuil en brand;
g. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Bellezi zijn geleverd.

13.8. Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden of het vervangen van een onderdeel verlengt de garantieperiode niet.

13.9. Is er sprake van een gebrek die het gevolg is van een van de situaties opgesomd in artikel 13.7, en Bellezi levert een vervangend onderdeel of voert reparatiewerkzaamheden uit, dan worden de kosten daarvan aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. Bellezi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2. Bellezi is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

14.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Bellezi is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

14.4. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Bellezi is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Bellezi tegen alle aanspraken ter zake.

14.5. Bellezi is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden of schoonmaken van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles.

14.6. Bellezi is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde ongeoorloofde wijzigingen heeft aangebracht aan het product.

14.7. In geen geval is Bellezi aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

14.8. Indien Bellezi niet het product voor de klant geïnstalleerd heeft, dan kan Bellezi niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan doordat het product door de klant of een derde niet of niet naar behoren is geïnstalleerd.

14.9. Bellezi is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.

14.10. Bellezi is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.11. Bellezi is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

14.12. Indien Bellezi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bellezi beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bellezi gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Bellezi beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Bellezi vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bellezi kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Bellezi is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bellezi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bellezi niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Bellezi; het verbranden van middelen van vervoer van Bellezi of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier van Bellezi.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1. Bellezi is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Bellezi ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

16.2. Bellezi is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.3. Voorts is Bellezi bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4. Bellezi is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een

verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5. Indien Bellezi tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 17. Klantenservice

17.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Bellezi. De klantenservice van Bellezi is bereikbaar:

a. Via de e-mail: info@bellezi.com
b. Telefonisch: +31 (0)74-3766351 (08:00 t/m 22:00 uur)
c. Via WhatsApp: +31 (0)6-29331428 (08:00 t/m 22:00 uur)

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Bellezi gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bellezi zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bellezi niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Privacy

19.1. Bellezi verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy statement die op de website staat.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op de overeenkomst tussen Bellezi en de klant is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bellezi worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bellezi gevestigd is.